BELEDİYEMİZ

Etik Komisyonu

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:
25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden hazırlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin amacı;
1. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,
2. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek,
3. Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak,
4. Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak,
5. Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek,
6. Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONU KURULUŞU:
13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Karaburun Belediye Başkanlığının 30.09.2021 tarihli oluruyla Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturularak kurul üyeleri belirlenmiştir.
– Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
– Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek,
– Kurumumuzdaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
– Kurulla işbirliği içinde çalışma görevini yerine getirmek…
Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik Komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ:
Başkan: Muharrem BULAK (Belediye Başkan Yardımcısı)
(Email: ozelkalem@karaburun.bel.tr         Telefon: (232)7314001 )
Üye:  Mesut YILMAZKOÇ (Yazı İşleri Müdürü)
(Email: yaziisleri@karaburun.bel.tr           Telefon: (232)7314001 )
Üye: Handan KALALI ( Mali Hizmetler Müdürü)
(Email: muhasebe@karaburun.bel.tr Telefon: (232)7313020) )

MEVZUAT:
– Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
– Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)

FAALİYETLER:
– Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, gereği ‘’Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi’’  personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
– Göreve yeni başlayan aday memurlara “Adaylık süresince verilen hizmet içi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.
– Göreve yeni başlayan personele göreve başladığı tarihte imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

 

KARABURUN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın
hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.