HİZMETLERİMİZ

Gayrısıhhi (GSM) İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma İşlemleri

KARABURUN BELEDİYESİ GAYRİSIHHİ ( GSM ) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

 

 • Krokili Adres (İşyeri tarafından çizilerek işyerinin adresini gösteren kroki)
 •  Dizi Pusulası (Başvuru sahibi tarafından hazırlanıp dosyada bulunan evraklar sırası ile gösterilecek) 
 • Başvuru / Beyan Formu (Ön yüzdeki form)
 • Kira Sözleşmesi (Tapu sahibi ile yapılacaktır.) 
 • Ustalık Belgesi / Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Meslek Odasından Onaylı Olacak)
 • Şirket ise; vergi levhası fotokopisi, Oda sicil kayıt sureti, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi örneği, Yönetim Kurulu Kararı, sicil tasdiknamesi
 • Şahıs ise; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – İki adet vesikalık fotoğraf 
 • Şahıs ise; Vergi levhası fotokopisi esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile bağlı bulunduğu odaya ait üyelik belgesi
 • Motor Ruhsatı (Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak)
 • Yer Seçim Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden) 
 • İtfaiye Raporu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuracaktır.)
 • Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınacak) 
 • Yapı kullanma izin belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden)
 • Gürültü Ölçüm Raporu (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden)
 • ÇED Raporu (Tabi olan işyerleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapacaktır.)
 • Karayolu Trafik Güvenliği İzin Belgesi (Tabi olan işyerleri, İmar Durum belgesi, 1/100 ölçekli vaziyet planı tapu ya da kira sözleşmesi ile Müdürlüğümüze gelip İ.B.B. UKOME’ye başvurusu yapılacaktır.)
 • Atıksu Deşarj İzni (Tabi olan işyerleri için İZSU’dan alınacaktır.) 
 • Emisyon İzin Belgesi (Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacaktır.) 
 • Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacaktır.) 
 • İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Yapılan İşi Açıklayan Rapor) 
 • Kapasite Raporu / Ekspertiz Raporu / Fiili Durum Beyanının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi (Tabi olan işyerleri, Ticaret Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası’ndan alacaktır.) 
 • İşyerine ait fotoğraflar (İşyerinin giriş ve çıkışları üretim alanı vb. yerlere ait) 
 • İşyeri Yerleşim Krokisi (Üretim alanı ve sosyal tesisler krokide gösterilmelidir.) 
 • Sağlık Muayene Kartı (Kaymakamlık Sağlık Grup Başkanlığı)
 •  Borcu Yoktur yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) 
 • İşletme Belgesi (İşyerinde 50 kişi ve üstünde eleman çalışıyor ise Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden)
 • İŞLETME RUHSATI DEVRİ İÇİN
 • Devir dilekçesi, İşletme Hakkı Devir sözleşmesi (noter onaylı), ruhsatın aslı, devir alan firma-şahsa ait şirket evrakları) 
 • BİLGİ : 
 • Başvuru evraklarının imzalı ve kaşeli olarak telli plastik dosya içerisinde teslim edilmesi rica olunur. 
 • Ruhsatlar, ruhsat sahibine, mesul müdüre ya da vekaleti olana teslim edilir. 
 • İşyerinin niteliğine göre ilave bilgi veya belge istenebilir. 
 • Tüm evrakların asılları ve birer fotokopileri getirilecektir.

 

“3572 Sayılı Kanun ve 10-08-2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte belirtilen İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için istenen belgeler yukarıda belirtilmiş olup, tarafıma imza karşılığı tebliğ edilmiştir …/…./….” 

Tebliğ Eden:                      Tebellüğ Eden: 

İmza:                                   İmza: