BİRİMLERİMİZ

Fen İşleri Müdürlüğü

Müdür : İlker YILDIZHAN

Tel

0 232 731 43 63

Fax

0 232 731 3020

E-posta

fenisleri@karaburun.bel.trFen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 

 1. Sorumluluk alanında bulunan imar yollarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak, ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak

 2. Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak, makine parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak. 

 3. Katı atık, ambalaj atığı ve çevre atık toplama düzenleme hizmetlerinin yürütülmesi.

 4. Park Bahçe düzenleme işleri.

 5. Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, ilgili birimlere destek vermek. 

 6. Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yolu ile asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak. 

 7. Belediye mülkiyetinde olan her türlü yapıların yapımı ve mevcut olanların bakımlarını yapmak veya yaptırmak. Yol düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak. 

 8. Karaburun Belediyesi sınırları içinde bulunan İmar yollarının açılması. 

 9. Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili proje, keşif, metraj ve ihale dosyasının hazırlanması. 

 10. Müdürlüğün alım, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarını hazırlamak, keşif ve şartnamelerini tanzim etmek, gerekli onaylarını alarak sonuçlandırmak. 

 11. Ara ve kesin hak edişleri tetkik etmek, hak edişlerle ilgili olarak iş mahallinde gerekli incelemeleri yapmak, tespit edilen eksikleri gidermek ve yapılan hataları düzeltmek suretiyle hak edişleri onaylamak. 

 12. İhale edilen işlerle ilgili her türlü onay ve tebligat yazılarını hazırlamak ve takip etmek. 

 13. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile tüm bilgi ve belgeleri tanzim ederek ilgili kurumlara göndermek. 

 14. İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan her türlü alım, yapım hizmet vb. işlerinin sözleşmelerinin yapılmasını temin etmek. 

 15.  Yapım, hizmet vb. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat mektuplarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne muhafazası için teslim etmek. 

 16. Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak ve cevabi yazı ile süresi içinde bilgilendirmek. 

 17. İhale dosyalarını, denetimleri bitene kadar muhafaza ederek arşive kaldırmak 

 18.  Günlü yazıları süresi içinde cevaplamak ve bildirimlerini sağlamak. 

 19. Birim sorumlularının görevlerini tespit ve tayin ile uygulamalarını takip etmek, faaliyetlerini denetlemek, aksaklıklarını gidermek, yıllık, aylık ve haftalık çalışma programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve bu programlara göre sevk ve idarelerini temin etmek, bu konularla ilgili olarak üst makamlara gerekli raporları sunmak. 

 20. Müdürlük personelinin performans durumunu izlemek, değerlendirmek ve gerekli ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunmak

 21. Personelin izin planlarını yapmak ve izinlerini kullandırmak, izin, rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol etmek. 

 22. Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 

 23. Müdürlüğe bağlı birimlerin ve müdürlük tarafından yapımı gerçekleştirilen işlerin şantiyelerini denetlemek, aksaklıkların sorumlu taşeron, müteahhit ve denetim teşkilatı tarafından giderilmesini temin etmek.

 24. Yatırımların izlenmesi ve bu yatırımların; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Genel ve Teknik Şartnameler ile Kontrol Yönetmeliğine, diğer yasal mevzuata ve iş programına uygun şekilde yürütülmesini temin etmek.

 25. Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlamak; başkanlık makamından aldığı talimatları yerine getirmek. 

 26. Başkanlık makamı tarafından istenen her türlü bilgi, belge ve raporu hazırlamak sunulmasını temin etmek, bilgi akışını sağlamak.