BİRİMLERİMİZ

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Birim Koordinatörü :Yıldız SEDEF

Tel

0 232 731 30 20

Fax

0 232 737 76 93

E-posta

halklailiskiler@karaburun.bel.tr

 

Görev ve Yetki Tanımları

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi’nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek, denetlemek ve ölçümlemekten sorumlu olan birimdir. Karaburun Belediyesi’nin iç ve dış hedef kitleleri ile yürüteceği tüm iletişim faaliyetlerinin stratejik planlara ve kurumsal politikalara uygun olarak etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi birimin temel hedefidir. Belediyenin tanıtılması ile ilgili tüm faaliyetleri planlar, uygular, raporlar.


Birim
Etkinlik/Organizasyon/Festival, Basınla İlişkiler, Kurum İçi İletişim, Karaburun İletişim Merkezi (KİM), Danışma ve Santral alt birimlerinden oluşur. Görev ve hizmetlerinde doğrudan Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

Yetkileri

 • Birim ilgili mevzuat ve görev tanımında kendisine verilen görevleri yapmak,
 • Belediye'nin politika ve hedefleri doğrultusunda iletişim faaliyetlerinin planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve ölçümlenmesini sağlamak,
 • Basınla ilişkilerin düzenlenmesi, belediyenin yazılı, görsel, işitsel, elektronik medya organlarında etkili bir kurumsal imaj yansıtabilmesi için gerekli ilişkilerin kurulması, yürütülmesi, basına yönelik belediyenin vizyon ve faaliyetleri paralelinde yazıların hazırlanması, basın organlarından gelen röportaj, çekim taleplerinin değerlendirilmesi, basında yer alacak röportaj ve değerlendirme yazılarının hazırlanması, basın organlarında Karaburun Belediyesi ile ilgili çıkan haberlerin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve gerekiyorsa cevap ve düzeltme girişimlerinin yapılması,
 • Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi amacıyla oluşturulan resmi internet sitesinin hazırlanması, internet üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması, bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi,
 • Sosyal medyada belediyenin ve Başkanlık Makamının iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi, gerekli sosyal medya hesaplarının açılması, bu hesaplardan hedef kitle ile iletişim kurulması, gelen sorulara yanıt verilmesi, belediyenin yaptığı faaliyetler hakkında sosyal medya üzerinden hedef kitlelerin bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Yıllık sponsorlukları planlanmak, iletişimini, koordinasyonunu sağlamak; görüşmeleri yapmak, karşılıklı sponsorluk haklarını belirlemek; sponsorluk kapsamında uygulanacak stant, broşür, kitapçık tasarımlarını oluşturmak,
 • Reklam ve Halkla İlişkiler ajansları; matbaa, organizasyon şirketi vb. gibi kurumlarla ilişkilerin koordine ve kontrol edilmesini sağlamak,
 • Belediyenin ihtiyaç duyduğu basılı ve dijital; görsel ve işitsel tüm iletişim materyallerinin hazırlanması, prodüksiyonunun yapılması; basılması, çoğalttırılması, yayınlanmasını sağlamak,
 • Özel günler ve bayramlarda Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete, dergi ilanlarının tasarım ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kurumsal kimlik kitapçığında hazırlanmış olan kurum kimliğini oluşturan tüm tasarımların (logo, zarf, antetli kağıt, bayrak vb.) hazırlanması ve standart bir şekilde kurum içinde ve kurum dışında kullanımını sağlamak,
 • Gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve muhtarlıklara yönelik toplantıların düzenlemesi, ilgili kişi ve grupların belediye faaliyetlerine yönelik desteğinin kazanılması,
 • Vatandaş-Belediye arasında köprü görevi görerek belediye ile iletişimini sağlamak,
 • Vatandaşların, belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde araştırmaları (kamuoyu yoklaması, anket çalışması vb.) yapmak,
 • Belediye çalışanlarını kurum içi ve kurum dışı etkinlikler hakkında bilgilendirmek, kurum çalışanlarının motivasyonlarını arttırmaya yönelik faaliyetleri diğer müdürlükler ile işbirliği yaparak, koordineli bir şekilde düzenlemek,
 • Tüm bu faaliyetlerin giderleri konusunda belediyenin kaynaklarının en etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması için ilgili belediye birimleri ile işbirliği yapmaktır.